Skyscrapers

"רשות תכנון חייבת להיות ערה לכך, שהכוח והסמכות מוענקים לה כדי לשרת את האינטרס הציבורי, ובאינטרס זה נכלל גם טיפול תוך זמן סביר בבקשות האזרח" בג"ץ 100/88 חברת גזית קונסיליום השקעות ופיתוח בע"מ נגד הועדה המקומית לתכנון ולבנייה רחובות, פד"י מ"ג (1) 29.

נושא התכנון והבניה מהווה חלק בלתי נפרד מתחום המקרקעין ולכן הכרת חוק התכנון והבניה, התקנות הרלוונטיות, חוקי העזר והנהלים בכל רשות, מסייעת מאוד לביצוע הפעולות המשפטיות בצורה נכונה וטובה ביותר. לעורך הדין יניב אהרון היכרות רבה עם עולם התכנון והבניה מההיבט הציבורי בעבודתו בעיריית אשדוד והשילוב בין הידע המשפטי להיכרות בהליכי התכנון, הרישוי, הפיקוח ויתר המחלקות והאגפים העוסקים בתחום מסייעים להגיע להישגים ותוצאות מרשימות.

 • הבחנה בזכויות והתכליות הקיימות בקרקע.
 • בקשות להיתרי בניה.
 • שינוי תב"ע.
 • ניצול זכויות בניה.
 • בקשה לשימוש חורג.
 • תביעות לפיצויים בגין ירידת ערך המקרקעין לפי סעיף 197 לחוק התכנון והבניה.
 • בדיקת זכאות להפחתה בהיטלי השבחה.
 • ייצוג בפני ועדות מקומיות וועדות ערר.
 • עבודה מול שמאיים ולשכת שמאי מכריע.
 • עבודה מול הועדות המחוזיות.
 • הרשות הארצית לכבאות והצלה ומדורי מניעת דליקות.
 • עבודה מול מכון התקנים הישראלי.
 • עבודה מול גופים ציבוריים לרבות חברות עירוניות ותאגידי מים.
 • ייצוג בהליכים פליליים ומנהליים בבתי משפט וברשויות.
 • ועוד