the modern building

תלונה מבטאת מצב של משבר ביחסים שבין המתלונן לבין הרשות המקומית,כאשר לא מתגשמות ציפיותיו של המתלונן מן הרשות המקומית.מצב זה מתקיים כאשר ישנו פער ,להערכתו של המתלונן –הערכה סובייקטיבית ,בין מה שמגיע לו ע"פ דין לבין מה שהוא מקבל בפועל" חוק הרשויות המקומיות

(ממונה על תלונות הציבור ),התשס"ח-2008

משפט מוניצפלי – הרשות המקומית משפיעה על האזרח במגוון רחב מאוד של נושאים, משרדנו מייצג תושבים בעניינים הקשורים לרשות המקומית ולתאגידים וחברות העירוניות בכל התחומים, החל מענייני ארנונה, חריגות בניה והליכים מנהליים ועד סיוע לוועדי בתים, דיירים ועמותות בהתמודדות בירוקרטית בתחומים מוניציפלים אחרים כגון היטלי פיתוח, אגרות מים וביוב, אישורי בנייה, שילוט, חניה, תשתיות, הקצאות קרקע , דמי שימוש וכד'.